<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းေက်ာ္သာ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျမႇဳပ္ႏွံထား

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ သန္း ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ ေရာက္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ပမာဏ  မ်ားစြာေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလတြင္ စက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၅၃၉ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၃ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊  စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃၃၀ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၀၉၉ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာသန္း ၆၅၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၀၃၅၀ ဒသမ ၈၉၅ သန္းရွိၿပီး ဧၿပီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၁၀၀၇ ဒသမ ၁၇၂ သန္းရွိသျဖင့္ ဧၿပီလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆၅၆ ဒသမ ၂၇၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.