<

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ရာမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းမည္

ေမ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စကားေျပာေနသည့္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ရာမ်ားအား ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးအဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၀ ရက္ ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အုိး/အိမ္ ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေစ်းမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဧရိယာမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေစရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လုံးျခင္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ တုိက္ခန္းတြဲ အိမ္ရာမ်ား၊ ေျမမ်ားနဲ႔တကြ ေစ်းမ်ားအားလုံးကုိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ယခုအထိ စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးကုိ ထိေရာက္စြာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္နဲ႔ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီမံၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ မတ္ ၂၈ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လုံးျခင္းအိမ္ရာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အိမ္ရာအခ်ဳိ႕ကုိ လာေရာက္ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လႊဲေျပာင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပေျမအခ်ဳိ႕နဲ႔ လုံးျခင္းအိမ္ရာမ်ား တုိက္ခန္းတြဲအိမ္ရာမ်ား၊ တုိက္ခန္းတြဲအိမ္ရာ တည္ရွိရာ အစိုးရေျမမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊဲေျပာင္းလက္ခံႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္ျဖစ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေသးစိတ္ မပါရွိျခင္း၊ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚ စုေပး၊ ဒဏ္ေပးမပါရွိျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါရွိျခင္းတို႔အျပင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အားနည္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔အျပင္ အိမ္ရာအေရာင္းနဲ႔ အငွားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေလ်ာ့နည္းျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဥပဓိက်ဆင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာ စီမံကိန္းဆုိၿပီး အငွားအိမ္ရာမ်ားစတင္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာမွာ ဖဆဖလအိမ္ရာလို႔ေခၚတဲ့ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ အိမ္ရာနဲ႔တကြ လမ္းသစ္ရိပ္သာ၊ ဦး၀ိစာရအိမ္ရာ အစရွိတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔တကြ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္တို႔ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိသို႔ တည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သာမက ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ ယာဥ္လမ္း အစရွိသည္ တို႔ကုိ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပေရးရွင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အိမ္ရာသာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

May 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.