<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၇၄၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၅ လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၅၈၃၃ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ရွိလာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၇၄၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း ၁၃၈၄ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏ က်ပ္ ၁၇၄၅၇၄၅၈ ဒသမ ၄၂၃ သန္းရွိသည္။

က႑အလုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၄၁၆၀ ဒသမ ၂၅၂ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၄ ခု)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၂၉၇၄ ဒသမ ၆၇၂ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၉၄ ခု)၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၂၈၄၆ ဒသမ ၇၃၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၄၉ ခု)၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၇၉၈ ဒသမ ၈၄၄ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၃၀)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၀၂၉ ဒသမ ၂၅၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၈ ခု) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၈၆၂ ဒသမ ၉၀၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၁ ခု)၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ က်ပ္ ၆၃၇ ဒသမ ၀၁၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၆ ခု)၊ ေမြျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၁၅၀ ဒသမ ၇၁၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၈၀)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၄၇ ဒသမ ၅၂၅ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၅ ခု)၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၅၁ ဒသမ ၁၉၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၀ ခု) ႏွင့္ အျခားက႑တြင္ က်ပ္ ၂၇၉၈ ဒသမ ၃၄၄ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၈၇ ခု) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၆ မတ္လကုန္) အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရ တက္ေရာက္ၿပီး ၂၅ လတာကာလအတြင္း က်ပ္ ၅၈၃၃ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ အဓိကမ်ားျပားလာခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွစ၍ ယခင္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးက႑ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.