<

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ Supply Chain တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ Supply Chain တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၇ ရက္က  ျပဳလုပ္ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ ေမးျမန္းေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြကဲ့သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္္ ေခ်းေငြ အျပင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ စတင္ၿပီး JICA ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့နဲ႔ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာေတြ၊ လယ္ယာကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ေတြ ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြနဲ႔ စက္႐ံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ ဂိုေဒါင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ကုန္တင္ထရပ္ကားမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ေခ်းေငြ ေတြကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြေတြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ကာလေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား၊ သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားအပါအ၀င္ Supply Chaing တြင္ ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ သံုးႏွစ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေငြလံုးေငြရင္း ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏႈန္း ျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးစပါး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ ေဆးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားခ စသည့္ စုိက္ပ်ိဳး စရိတ္မ်ားအတြြက္ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ရည္ရြည္ၿပီး ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ ဂုိေဒါင္မ်ား၊ ဆန္စက္စသည့္ အရင္းအႏွီး ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.