<

လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုအေရအတြက္ ၄၆ ႐ံု (တပ္ဆင္အင္အား ၄၉၅၄ မဂၢါ၀ပ္)၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၅၂ ႐ံု တိုးတက္လာၿပီး စက္တပ္ဆင္ အင္အား ၅၇၀၄ မဂၢါ၀ပ္အထိ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ံု ငါး႐ံု၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတစ္႐ံု စုစုေပါင္း ေျခာက္႐ံုမွ မဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တိုတယ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ SIEMENSA .G ကုမၸဏီတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀  ထုတ္လုပ္မည့္ LNG to Power စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Zhefu Holding Group Co.,Ltd ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ Supreme Trading Co,Ltd တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေဒသတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၉၀ LNG to Power စီမံကိန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ TTC L Public Company Limited ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလံုတြင္ ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ LNG to Power စီမံကိန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Sinohydro Corporation Limited ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ Supreme Trading Co.Ltd တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္ CCGT စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ကာလလတ္တစ္ခုအတြင္း LNG အား ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္း၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ Power Purchase Agreement မူၾကမ္းမ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သံုးစြဲမႈသည္ မမွ်ေၾကာင္း၊ ယခုတင္ျပခ်က္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၉၀၀ ခန္႔အား Result အေနျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ တိုးတက္ထုတ္လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအတြက္ ကန္ေပါက္တြင္ LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းအျပင္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားရွိေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ ၂၃၀ ေကဗီြလိုင္းမ်ားအျပင္ ၅၀၀ ေကဗီြလိုင္းမ်ားအား သံုးႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၅၀၀ ေကဗီြ ကံေကာင္း (မိတၳီလာ)-စပါး ၾကြယ္ (ေတာင္ငူ) ဓာတ္အား လိုင္း ၁၄၆ မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း၊ ၅၀၀ ေကဗီြ စပါးၾကြယ္(ေတာင္ငူ)-ဘုရားႀကီး ဓာတ္အားလိုင္း ၁၁၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္း၊ ၅၀၀ ေကဗီြ ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားလိုင္း မိုင္ ၆၀ ႏွင့္ ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.