<

မူလဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ၿပီးပါက နည္းဥပေဒကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြထုတ္ျပန္က်င့္သုံးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

မူလဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ထုတ္ျပန္ၿပီးပါက နည္းဥပေဒကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြထုတ္ျပန္ က်င့္သုံးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ေ၀ါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ မူလဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးၾကရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ခံ ဥပေဒျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြထုတ္ျပန္ က်င့္သုံးေပးပါရန္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔  မူရင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရာမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ ေရွး႐ူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ က်င့္သုံးေနတဲ့ မူ၀ါဒကုိ အေျချပဳ ေရးဆဲြျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ တစ္ဆင့္ခံ ဥပေဒျဖစ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြကုိ မလဲြမေသြ ေရးဆဲြက်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးဆဲြရာမွာလည္း မူရင္းဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ျခင္း ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြျခင္းေတြ မရွိေအာင္ မူရင္းဥပေဒေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံး ေရးဆဲြျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွာ က်င့္သုံးတဲ့အခါ အခ်ဳိ႕ေသာ နည္းဥပေဒေတြဟာ မူရင္းဥပေဒထက္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူရင္းဥပေဒေတြ အာဏာတည္သက္ေရာက္မႈရွိဖုိ႔ နည္းဥပေဒေတြအေပၚမွာ မ်ားစြာတည္မွီေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မူရင္းဥပေဒတစ္ရပ္ရဲ႕ လုိအပ္တဲ့ တစ္ဆင့္ခံ နည္းဥပေဒေတြကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္သည့္ မူရင္းဥပေဒတုိင္းအတြက္ တစ္ဆင့္ခံ ဥပေဒျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ တခ်ဳိ႕ေသာ မူရင္းဥပေဒမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္စာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္က်င့္သုံး႐ုံးျဖင့္ မူရင္းဥပေဒအသက္ ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အေကာင္းဆုံးအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ မူရင္းဥပေဒမ်ားသည္ နည္းဥပေဒကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းက်င့္သုံးမွသာလွ်င္ မူရင္းဥပေဒအသက္၀င္ၿပီး မူလေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းထားစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေအာင္ျမင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သုံးရပ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက တုိက္႐ုိက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ မူရင္းဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳကာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးရျခင္း ျဖစ္သည္။ မူရင္းဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေရးဆဲြထားသည့္  တစ္ဆင့္ခံဥပေဒျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြၿပီး ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မူလျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွ လက္ရွိဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအထိ မူရင္း ဥပေဒ ၅၉ ခုကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးရမည့္ တစ္ဆင့္ခံ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒအား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရတုိင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကုိ မူရင္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ ျပဳထားရာ မူရင္းဥပေဒ၏ တစ္ဆင့္ခံ နည္းဥပေဒအား သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆဲြျပ႒ာန္းက်င့္သုံးမႈအား နည္းသည့္အတြက္ မူလဥပေဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သက္၀င္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္ဟု ေ၀ါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ မူရင္းဥပေဒ ေရးဆဲြခ်ိန္ကတည္းက နည္းဥပေဒေတြကုိ ေရးဆဲြၿပီး မူရင္းဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ်ိန္မွာ တစ္ဆက္တည္းဆုိသလုိ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ နည္းဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚက်င့္သုံးလာႏုိင္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မူရင္းဥပေဒရဲ႕ ျပ႒ာန္းရျခင္း  ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ဥပေဒရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးတရားကုိ ခံစားၾကရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြက မူရင္းဥပေဒေတြကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းကတည္းက က်င့္သုံးၾကရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ တစ္ဆင့္ခံဥပေဒေတြကုိ ေရးဆဲြဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ မူလဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ၿပီးပါက နည္းဥပေဒကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေရးဆဲြထုတ္ျပန္ က်င့္သုံးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ လက္ခံေဆြး ေႏြးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.