<

ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္း တန္ဖိုးရိွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျပည့္စံုသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ တင္ျပ

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေျမေနရာမ်ားရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာ ပုံစံ (၇) ရရိွထားေသာ္လည္း လယ္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ မရွိေသးသည့္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွင့္ ၎လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ရရွိေစရန္ ပထမအဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စက္မႈစီးပြားဂရန္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈရရွိေစရန္ အျခားလုိအပ္ေသာ Infrastructure မ်ားအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပ ေပးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းအား  လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ပါသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခုတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တံြေတး၊ သံုးခြ၊ သန္လ်င္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒံု၊ တုိက္ႀကီး၊ ထန္းတပင္၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မတီက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ တံြေတးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ Myanmar Agribusiness Service Company Limited မွေဆာင္ရြက္မည့္ ASC Project အား MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ တံြးေတြး၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း အဓိက လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၇ ဒသမ ၄၉ ဧကမွာပံုစံ (၇) ရရွိၿပီးသား အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ အေျခအေန မရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေန မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီပုိင္ (၂၅) ဧကေပၚတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေန ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တြံေတးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာ့ၾသဘာကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုသည္ ေျမဧက ၆၀ မွာ ပုံစံ (၇) ရရွိထားၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေနတြင္သာရွိေၾကာင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမတ္မင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ အသားတုိး၀က္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျမဧက ၆၇ ဒသမ ၃၅ မွာ ပံုစံ (၇) ရရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ကာ စက္မႈစီးပြားဂရန္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Myanmar Belle Company မွ ေဆာင္ရြက္မည့္္ အေအးခန္း ကြန္တိန္နာ ေဘာက္စ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ UPS Panel ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမ၀ယ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေျခအေနသာ ရွိေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ Agro-based food Park Project ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ အစုိးရမွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံဳျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္း တတိယမူၾကမ္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ၂၂၂  သန္းတန္ဖိုးရိွ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.