<

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေနေရးဆြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆဲြတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဓိကထား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေနေရးဆြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆဲြတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဓိကထား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ က်န္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အတည္ျပဳရန္က်န္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၉ ရက္က လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“အရင္တုန္းက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာက အရင္တုန္းက ဘ႑ာေရးႏွစ္က ဧၿပီကေန မတ္လအထိ သြားတယ္။ မူလဘတ္ဂ်က္ဆုိ ဘယ္ကေနတင္ RE ဘတ္ဂ်က္ဆုိ ဘယ္အခ်ိန္တင္ ဒါကုိလုပ္တာပါပဲ။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘတ္ဂ်က္ကာလ ေအာက္တုိဘာကေန စက္တင္ဘာအထိ ေျပာင္းတဲ့ကာလမွာ အဲဒီဟာနဲ႔ ကြဲလြဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ လုိက္ေလ်ာညီေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပရမယ့္ အခ်ိန္ေလးေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာပါက ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါအခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆုိထားသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.