<

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ်တရန္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပုိမုိရရွိရန္ စသည္တုိ႔ကုိရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ်တရန္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပုိမုိရရွိရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၈) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတုိးတက္ေစျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပုိမုိရရွိလာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ နည္းပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ပုိမုိရရွိ၍ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ျပည္တြင္းတြင္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံျခားသား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမဆုိ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားသား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီသည္ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာငါးသန္းအထက္ျဖစ္ရမည္။ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာသံုးသန္းအထက္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ျဖင့္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၏ တုိက္႐ုိက္အစုရွယ္ယာ ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္အထက္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာႏွစ္သန္းႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာခုနစ္သိန္းအထက္ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.