<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္က ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ အခ်ိန္ေစ့လြန္ေၾကြးက်န္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္သူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္ေပါင္း က်ပ္ ၇၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သတင္းရရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၁၁ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၉၀ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၃၈၉၈ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၂၂ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၁၄၁၅၁ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၁၃၁၆၉ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၂၀၇၈ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၂၃၄၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၇၅၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၇၁၈ ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၄၃၃၄ ဦး ထိရွိေနၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္မွာ က်ပ္ ၇၈၀၄၀ ဒသမ ၇၉ သန္းထိ က်န္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.