<

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးခရီးစဥ္တစ္ရပ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဟု ရည္ညႊန္းသည့္ အေစာပိုင္းမူၾကမ္းမွ စာသားမ်ားကို ျဖဳတ္ထားပစ္ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ျပည္တြင္း၌ပင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လူမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ၊ မိမိတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ ဇာစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးလ်က္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေရးသားသည့္ ယခင္မူၾကမ္းတစ္ရပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စာသားမ်ားကို ထည့္သြင္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေမ ၈ ရက္က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) ၊ အခြင့္အေရးမ်ား ခုခံကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (Fortify Rights) ႏွင့္ R2P ဆိုင္ရာ ကမၻာ့စင္တာတို႔ ပါ၀င္ေသာ NGO အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕က  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခံေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က စြပ္စြဲသည့္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ ဟူသည္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.