<

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အလ်င္အျမန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ (၁) တိုက္တြန္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ခ်မ္းေ၀စုိး)

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက အထက္ပါအတုိင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက“NCA မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ၾကရန္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို မလုပ္ဘဲ ယံုၾကည္မႈျမင့္မား ေစမည့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမဆုိ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေစရန္အတြက္ ဖန္တီးယူဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ Rectove ဆုိတဲ့ တံု႔ျပန္ျပဳမူျခင္း အဆင့္ထက္ Proactive ဆုိတဲ့ ဖန္တီးယူျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာျဖစ္သလုိ ယခုပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မ်ားျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ေနာင္အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္သြားရန္တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  JMC ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားအတုိင္း ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဘက္လုိက္မႈကင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာသြားရန္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား သံသယစိတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိ အားလံုးလက္ခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ NCA  ႏွင့္ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက “ယံုၾကည္မႈအဆင့္ဆုိသည္မွာ ေဒသတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုအၾကား တူညီမႈ မရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္ယူညိႇႏႈိင္းဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖြဲအျပဳအမူမ်ားသည္ပင္ ရွိၿပီးသား ယံုၾကည္မႈေတြကိုပ်က္ျပားေစႏုိင္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနကို ျပန္လည္တြန္းပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ JMC-U ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က လက္ရွိအေနအထားတြင္  JMC လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အနည္းငယ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈ အားနည္းေနသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လယ္မူပေလာ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တုိ႔အၾကား ထိေတြ႕မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.