<

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြမ်ား ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းသည္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေန

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈမ်ားအရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား၊ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ဧရာ၀တီဘဏ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ အပ္ႏွံေငြတြင္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္မွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အပ္ႏွံေငြမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြႏွစ္မ်ဳိးလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီ ဘဏ္သည္ အတိုးတက္ဆံုးဘဏ္ျဖစ္ၿပီး အပ္ေငြမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္း ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေခ်းေငြႏွင့္ႀကိဳတင္ေခ်းေငြမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းရွိ သက္တမ္းရင့္ဘဏ္မ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးဘဏ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနကာ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၂၅ ဘဏ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါဘဏ္ခြဲမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ပင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၀၄ ဘဏ္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အတြင္း သံုးစြဲသူဦးေရ ၃၀၀၀၀၀ ခန္႔မွ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္သို႔ တိုးပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

GIZ ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ  ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္  Total Assets ၌ က်ပ္ ၈၆၉၃ ဘီလ်ံျဖင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ က်ပ္ ၂၉၁၃ ဘီလ်ံႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍  IFRS အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး စာရင္းအစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ISA အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္း စံခ်ိန္ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ IFRS စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တစ္ခုတည္းေသာဘဏ္ ျဖစ္သည္။

August 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.