<

စစ္၏အနိ႒ာ႐ံုကို ခါးစည္းခံေနရသူမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ရပ္ဆိုင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း JMC – U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး တိုက္တြန္း

JMC ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ၌ အမွာစကားေျပာၾကားေနသည့္ KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေ၀စိုး)

စစ္၏ အနိ႒ာ႐ံုကို ခါးစည္းခံေနရသူမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ရပ္ဆိုင္းရန္လို အပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC -U ) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)  ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ LOTTE ဟုိတယ္တြင္ ေမ ၈ ရက္ကစတင္ျပဳလုပ္သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ JMC ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္မွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ထုိကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူေတြ ေသေက်ပ်က္စီးရသလို စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုကို ခါးစည္းခံေနရသူမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုမ်ားသာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြကို အျမန္ရပ္ဆိုင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီးမွ အားလံုးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA မွတစ္ဆင့္ JMC အတြင္း ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ JMC ရဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမွာ အားလံုးယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA/KIO) တို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစပ္ရွိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။

ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA မေရးထိုးရေသးေသာ တို္င္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔ လတ္ေလာတြင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားထားၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၌ ရံဖန္ရံခါတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ JMC လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ရပ္စဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိကို တိုင္းတာရာတြင္ ေျမျပင္၌ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈရွိပါက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရွိပါက အျပန္အလွန္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

“သံုးသပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ျပႆနာအေၾကာင္း အျငင္းပြား၍ အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ဖုိ႔ျခင္းထက္ ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေျဖကို ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ JMC ရဲ႕အေျခခံမူတြင္ အဓိကျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ထိ ေတြ႕မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွာမဆို ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဘက္အၾကား တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကို လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဘက္စလံုးက တြန္းလွန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္တကြ JMC လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း JMC ၏ အေျခခံမူတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈကိုလည္း အေျခခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“JMC လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အစုအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔စလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အစုအဖြဲ႕သံုးခုလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သလုိ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္လည္း အစုအဖြဲ႕သံုးခုလံုးရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္မွာ ႏွစ္ဖက္တပ္ဗိုလ္ ၊ တပ္မွဴးမ်ား ထိခုိက္က်ဆံုးျခင္းျဖစ္ေပၚေစ႐ံုမက အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမခံလူထုမ်ားမွာလည္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအေနနဲ႔ အတိဒုကၡေရာက္ရတယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္ေတြကေန ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒါကုိလည္း အထူးသတိမူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ JMC တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC- U) ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ (JMC –S) ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ (JMC- L) ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံေသာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

May 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.