<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၌ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာ အရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index- ၀ယ္ယူေရးမန္ ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာအရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၅၅ ဒသမ ၅၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၆၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၅၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၈ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အခုိင္အမာအရွိန္ရလာခဲ့၍ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အရ ဗီယက္နမ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္မွစ၍ ဖယ္ရွားလ်က္ အာဆီယံထိပ္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း IHS Markit က သံုးသပ္ထားသည္။ ဧၿပီလ စစ္တမ္းေဒတာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္၀န္းရွိ အေျခအေန အခုိင္အမာတုိးတက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိးတုိးလာလ်က္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ႏွစ္ရပ္စလံုး၏စစ္တမ္းမ်ား ထိပ္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့မႈက ဦးေမာ့ႏုိင္မႈတစ္ရပ္လံုးကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၅၁ ဒသ မ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီတြင္ ၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိျပန္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ဧၿပီတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ ရွိလာသည့္ Nikkei ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာအညႊန္းကိန္းသည္ မတ္လ၏ ၅၃ ဒသမ ၇ ထက္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမန္ဆံုးတုိးတက္မႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကုိ ခုိင္မာစြာ စတင္လုိက္ေၾကာင္း အခ်က္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈမ်ား တုိးတက္မႈမွာ သံုးလအတြင္းအနိမ့္ဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

May 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.