<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တုိင္းအစုိးရက ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္တု႔ိကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ကုိ ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းတင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အပုိင္းငါးပုိင္း ပါ၀င္ၿပီး အပိုင္း (၁) တြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမည့္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ား၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမူေဘာင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အပုိင္း (၂) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၃) ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းမႈပံုစံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၄) တြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အိမ္ယာလုပ္ငန္း တုိးခဲ်႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ႐ႈခင္းမ်ား၊ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကာဗြန္ထြက္ရွိမႈနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ တုိးတက္ရန္ ေရေပးမႈစနစ္၊ မိလႅာႏွင့္ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈစနစ္၊ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းေစရန္စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ခန္႔ခဲြမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အပုိင္း (၅) တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆဲြထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရႏွင့္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တုိ႔မွ ေရးဆဲြထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀း (၁၈/၂၀၁၈) တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အပုိင္း (၂၁) ပုိင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား၊ အိမ္ရာႏွင့္ ေျမယာက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားက႑၊ လူထုအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ေစ်းတည္ေနရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပန္းၿခံႏွင့္ စိမ္းလန္းဧရိယာမ်ား၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးက႑၊ အျခားတုိင္း/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ရရွိမႈအေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမွ ေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.