<

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ အသံုးျပဳမည့္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

ဦးကိုကိုႀကီးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္မ်ားပါ၀င္မည့္ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ အသံုးျပဳသြားမည့္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမ ၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီသည္ ဧၿပီ ၆ ရက္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္ထံမွ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာ ေမ ၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၉) ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ပထမထပ္(ခ)၊ အမွတ္ (၂၇၉) တြင္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိေသာ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ (The Four Eight People’s Party) က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားလာေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းက အသံုးျပဳမည့္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တုိ႔ကုိ ကန္႔ကြက္လုိက ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္အတြင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ ၁၄ (ဃ) အရ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္သည္” ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကန္႔ကြက္လုိသူမ်ားရွိပါက မည္သူမဆို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီက အသံုးျပဳမည့္ ပါတီအမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိပါကလည္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည့္ေန႔မွ စတင္ကာ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးရွိ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းသာ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၅၀၀ ကိုလည္းေကာင္း ျပည့္မီရန္ စည္း႐ံုးရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းဥပေဒတြင္ ‘ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေသာပါတီသည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (စ) ပါအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း၌သာ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၅၀၀ ကိုလည္းေကာင္း ျပည့္မီေအာင္ စည္း႐ံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔စည္း႐ံုးရရွိထားသည့္ ပါတီ၀င္ အင္အားစာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စုစည္း၍ ပံုစံ (ဇ) ႏွစ္စံုျပဳစုၿပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံု၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိလာပါကလည္း လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုခုတြင္ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၃ ေနရာအတြက္ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ထူေထာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဥပေဒရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ အနိမ့္ဆံုးသံုးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္။ ဒါကေတာ့ မ၀င္မေနရျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုေတာ့ ၀င္ရမယ့္ဆုိတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ ရွိၿပီးသား။ သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ေနရာဘယ္ေလာက္မွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆုိတာေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေျပာႏုိင္တာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသြားရင္ေတာ့ သံုးေနရာ၀င္ၿပိဳင္ရမယ္။ ၿပိဳင္ဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.