<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပသြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသို႔တင္သြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၇၆ ဒသမ ၁၀၇ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ွာ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဒသမ ၃၀၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၇၄ ဒသမ ၈၈၄ သန္းရွိၿပီး သြင္းကုန္မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၃၆ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၀၉ ဒသမ ၆၃၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၄၆ သန္းတင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၇ ဒသမ ၅၇၉ သန္း တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၅၅ ဒသမ ၇၁၄ သန္း ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ အုပ္စုသံုးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ၂၄ ဒသမ ၈၀၁ သန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၈၈ ဒသမ ၄၉၂ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.