<

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ေမ ၈ ရက္တြင္ စတင္မည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေ၀းအား ေမ ၈ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုရွိပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ျပင္လိုက္တဲ့အတြက္ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ေရးဆြဲျခင္းဥပေဒ၊ အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ဥပေဒ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔ သမၼတဆီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပို႔ထားတဲဲ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မဲ႔ သဘာ၀နယ္ေျမ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ျပင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးပို႔ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၆၀ နီးပါး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၁၉၆ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒေပါင္း ၁၅ ခု၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၁၂ ခု၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၃၇ ခု၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၃၃ ခု၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၇၄ ခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၂၅ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၁၉ ခု၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၂၉ ခု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဥပေဒ ၁၁ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာတြင္ ေဒသခံလူထု၏ဆႏၵ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာမႈရွိမရွိ စသည္တို႔ကို စိစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ားမွ အားနည္းမႈမ်ားရွိပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးရွိမႈ အားနည္းမည္ဟုျမင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိးခု ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔ထားသည့္ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၇) ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီက တင္သြင္းထားသည့္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ ခံတြင္းေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကာလတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ျပန္စခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒၾကမ္း၊ သစ္ေတာဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအေနျဖင့္ ေမ ၂ ရက္မွစတင္ကာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.