<

ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါက MIC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္

ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုဆိုင္ရာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက (MIC) ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၅/၂၀၁၇) အပိုဒ္ (ဃ) အပိုဒ္ခြဲ (၉) ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္အပ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ မျပန္႔ပြားေစေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏွင့္အညီ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ လံုေလာက္စြာ ရရွိေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး (၂၄) နာရီပတ္လံုး ရရွိေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးသူ လူနာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇) ခုကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း စားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.