<

ကေမၻာဇဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တိက်စြာလုိက္နာရန္ ဗဟုိဘဏ္အသိေပး

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ ဘဏ္ခဲြတစ္ခုတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တိက်စြာလုိက္နာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အသိေပးခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ ဥကၠ႒ထံ စာအမွတ္၊ မဗဘ/ဘဏ္စိစစ္/ ေထြ (၂၂၆/၂၀၁၈) ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ကုိယ္စား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္မုိးမုိးက ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒပါ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအေပၚ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မူ၀ါဒမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဗဟုိဘဏ္က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုး၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁၀/၂၀၁၁) ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁၁/၂၀၁၁) အရ ဗဟုိဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဘဏ္အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ေစ့မွေပးရမည့္ အပ္ေငြတုိ႔အေပၚတြင္ ေပးရမည့္ အနည္းဆုံးအတုိးႏႈန္းကုိ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းေအာက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း (၁၀%-၂%=၈%) ထက္မနည္းေစရန္၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ စာရင္းပို ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္ ေတာင္းခံႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆံုးအတုိးႏႈန္းကုိ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းထက္ သံုးရာခုိင္ႏႈန္း (၁၀%+ ၃%=၁၃%) ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေဘာင္အတြင္း အတုိးႏႈန္းကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္အေနျဖင့္ အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚ ထားရွိရမည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္က စုေငြစာရင္း (Saving Account) အတုိးႏႈန္းမ်ားအား ၀ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စာရင္းေသအပ္ေငြ (Fixed Deposit Account) အတုိးႏႈန္းကုိ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ေငြစာရင္းမ်ားအလုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

May 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.