<

ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟုဆို

ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ Myanmar Development Summit 2018 အခမ္းအနားတြင္ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

“ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းက Power Purchase Agreement ထိုးၿပီးရင္ ေျပာရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ၾကာေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးသိရသေလာက္ေတာ့ Power Purchase Agreement လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ထိုးခါနီးေနၿပီ။ ထိုးၿပီးရင္ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းလာမယ္။ ၿပီးရင္ စာရင္း၀င္ (Listed) သြားမယ္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ခုကလည္း လုပ္ေနဆဲ။ လာမွာ။ ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ။ ဒီႏွစ္ဆိုတာက အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခု Power Purchase Agreement ထိုးဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္ေလးညႇိၿပီးသြားၿပီ။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္” ဟု ဦးေဌးခြၽန္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုကူညီရန္ Listing Consulting Division ကို စတင္ထူေထာင္လိုက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အစည္း အေ၀းအရ Listing Consulting Division ကို မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ Listing and Trading Participant Department ၏ ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္လိုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သိရွိလိုေသာ စာရင္း၀င္စံႏႈန္းမ်ား၊ စာရင္း၀င္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္း၀င္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Listing Consulting Division ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ First Myanmar Investment Co.,Ltd (FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (MTSH)၊ Myanmar Cityzens Bank Ltd (MCB)၊ First Private Bank Ltd (FPB)၊ TMH Telecom Public Co.,Ltd စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ငါးခုအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္မူ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ အသီးသီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

May 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.