<

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ Quality Insurance အတြက္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ Quality Insurance အတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေမ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး စီမံကိန္း (National Electrification Project-Off Grid) ၏ Supply, Installation Maintenance of Solar PV Systems for Households and Public Facilities ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေမ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ Quality Insurance နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ဦးစီးဌာနကိုယ္စား စီမံကိန္းႀကီးကုိယ္စား ကြၽန္ေတာ္တာ၀န္ယူပါတယ္။ တာ၀န္ခံေၾကာင္းလည္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဆုိလာမ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ဂ်ာမနီ (သို႔မဟုတ္) ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေၾကာင္းကုိ ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးက ရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၂ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္႐ုံးသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္မရွိေသာ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဌာနမွ သတ္မွတ္ေသာေစ်းႏွင့္ အျပင္ေပါက္ေစ်းမွာလည္း အရမ္းကြာဟေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေအာက္ေျခဌာနမ်ားက အစုိးရသစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေစာ္ကားေနသည္ဟုမ်ား မသိေရာ့ေလသလားဟု ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမ ၃ ရက္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေရးသားထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္အလုိက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ တပ္ဆင္ေပးမည့္ တစ္အိမ္သုံး ဆုိလာစနစ္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ International Competitive စနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ တရား၀င္ တည္ေထာင္ထားသည့္ National Electrification Project လူမူကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚနီနီမုိးအား လိပ္မူ၍ ေမ ၃ ရက္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဆုိလာပစၥည္းမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအဖဲြ႕မွ International Consultant မ်ားဦးစီးၿပီး အရည္အေသြး စိစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတႊင္လည္း ဆုိလာစနစ္မ်ား အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ IEC/ISO စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုး တင္သြင္းႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီကုိသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာမႈရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေစခဲ့ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီးမွသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုး တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ Standard and Specification မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္မရွိဘဲ ကြက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အာမခံသက္တမ္းအျဖစ္ ဘက္ထရီသည္ သံုးႏွစ္သက္တမ္း၊ Solar Panel မွာ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံရွင္းလင္းသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးအုန္းကုိ လိပ္မူ၍ NEP စနစ္ျဖင့္ ဆိုလာမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ျပည္သူက ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သာ ထည့္၀င္ရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္ကို သိရွိထားၿပီး ျပည္သူမ်ားဆီက က်ပ္တစ္သိန္းခဲြ (၁၅၀၀၀၀) ေကာက္ခံမည္ ဆိုပါက ဆိုလာေစ်းသည္ ခုနစ္သိန္းခဲြတန္ေၾကး ျမင့္တက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါေစ်းႏွင့္ ပစၥည္းသည္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းမွ လူထုကႏွစ္သက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သည့္ေစ်းႏႈန္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေမ ၄ ရက္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး စီမံကိန္း (NEP) ၏ တစ္အိမ္သံုး ဆုိလာစနစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူအခ်ဳိးက် ထည့္၀င္ေငြ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြအျဖစ္ 60W ဆုိလာစနစ္ အတြက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀၊ 100W ဆုိလာစနစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ သက္မွတ္ထားၿပီး ျပည္သူထည့္၀င္ေငြ 60W စနစ္ကုိ အေျခခံ၍ စနစ္တန္ဖုိး၏ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ ထည့္၀င္မႈသည္ ၆၀ ၀ပ္ႏွင့္ ၁၀၀ ၀ပ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖုိး တြက္ခ်က္ၿပီး ၂၀၀၀၀၀ ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရိွႏုိင္ရန္ စနစ္အႀကီးကုိ ၀ယ္ယူလုိေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြ ပုိမုိထည့္၀င္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက National Electrification Project လူမူကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚနီနီမုိးသုိ႔ လိပ္မူ၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအျဖစ္ ေမ ၄ ရက္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အခ်က္အလက္ ေသခ်ာမသိဘဲနဲ႔ လုပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ေဘးကေန ၾကားစကား တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနကုိ မစုံစမ္းဘဲနဲ႔ လုပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီလုိ ေရးလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တကယ္လုပ္ေနတာနဲ႔ ကြဲလဲြေနတာရွိေတာ့ ျပန္ေျဖရွင္းတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လွမ္းေမးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ အဲဒီလုိ မေျပာဘူး။ နားလည္မႈ လဲြတယ္လုိ႔ ထင္သြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပစၥည္းက ႏုိင္ငံတကာသုံးတဲ့ အရည္အေသြးအတုိင္း ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူကနမူနာပစၥည္း ယူသြားၿပီး ျပတယ္။ ဒီလုိပစၥည္းမ်ဳိး ဒီလုိပစၥည္းမ်ဳိးေတြ ရမွာလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါကို ရြာသားေတြက နားလည္မႈလဲြၿပီး ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က နားလည္မႈ လဲြၿပီးေတာ့ ဘယ္သူလဲြလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ နားလည္မႈလဲြၿပီးေတာ့ ဂ်ာမနီထုတ္၊ ဂ်ပန္ထုတ္လုိ႔ ထင္တာ။ တကယ္တမ္း တ႐ုတ္ပစၥည္း ဆုိေပမယ့္ ဂ်ပန္ကေတာင္ တ႐ုတ္ပစၥည္းမွာၿပီး သုံးေနရတာ ခုေခတ္မွာ” ဟု ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ခုနစ္ခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဆုိလာတစ္သိန္းခဲြနီးပါး ခ်ထားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၁၂ ခုရွိ ေက်းရြာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ ဆုိလာကိုးေသာင္းနီးပါး ခ်ေပးထားေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးထံသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရရိွေခ်။

 

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.