<

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ပ္ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳၿပီး ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္ ပါ၀င္မည့္ ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ေမ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ပ္ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳၿပီး ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္ ပါ၀င္မည့္ ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အရ သိရသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရန္ေျမအား ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ေျမအသုံးခ်မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေနရာသည္ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပါရမီလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ေျမအသုံးခ်မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ၿမိဳ႕ေျမအသုံးခ်မႈ ေပၚထြက္လာသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ လူမႈေရးအရ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျပည္သူလူထု ေနေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Subsidy ျဖင့္ ရင္းႏွီးစုိက္ထုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္၊ ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္အား အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ အဆုိျပဳ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းေနရာသည္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမႏွစ္ဧကတြင္ ၃၁ ဒသမ ၃၆၄ ဘီလ်ံ ကုန္က်ခံကာ ကာလတုိ စီမံကိန္းအျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္သည္ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ေျမအသုံးခ်မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ လူထု၏ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲ ျပတုိက္ျဖစ္ေသာ ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္ကုိ အဆင့္အတန္းမီ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ လူမႈေရးအရ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျပည္သူလူထုေနေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Cross Subsidy ျဖင့္ ရင္းႏွီးစုိက္ထုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဥပဓိကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ျဖစ္တန္စြမ္းကုိ အႀကိဳေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ား၊ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေမ ၃ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအား ေမ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၂) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.