<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ေပးထား

မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ေပးစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ ေထာင္႐ိုက္သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ ပင္ေထာင္႐ိုက္လုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ကြၽန္းစို႐ိုက္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းကေန တရား၀င္ သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ ပင္ေထာင္႐ိုက္ျခင္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သစ္မာပင္ ေထာင္႐ိုက္မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ သစ္မာစုစုေပါင္း ၂၇၀၀ ပင္သစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေပးထားတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကြၽန္းထုတ္လုပ္ျခင္း လုံး၀မရွိပါဘူး။ ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ လုံး၀မရွိပါဘူး။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမန္မာေရြးခ်ယ္နည္း စနစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ စနစ္ကို က်င့္သုံးပါတယ္။ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေရြးခ်ယ္စနစ္အတြက္ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ အပင္ေတြ စာရင္းေကာက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘယ္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ စာရင္းေကာက္ပါတယ္။ ေနာက္စာရင္း အင္းပညာအရ ေတာဧရိယာႀကီးကို နမူနာ ၾကာပန္းေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ အလႊာေတြ ခြဲၿပီးေတာ့မွ နမူနာခြက္ေတြ ခ်မွတ္ပါတယ္။ သူတို႔နည္းစနစ္အတိုင္း ခ်မွတ္ၿပီးတာေတြကို ၀န္ထမ္းေတြက ေျမျပင္မွာ ကြင္းဆင္းၿပီး နမူနာခြက္စာရင္း ေကာက္ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ သစ္မ်ဳိးပင္ေထာင္ စာရင္းေတြ လုံးပတ္အလိုက္ အတန္းအစားအလိုက္ ကုတ္နံပတ္ေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထည့္တြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံဌာနမွ တြက္ခ်က္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းအရ ပင္ေထာင္ပင္ေရေပါ့။ တစ္ႏွစ္ကို အပင္ဘယ္ေလာက္ထုတ္မယ္၊ သစ္မာဆို ဘယ္ေလာက္ထုတ္မယ္ တြက္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏွစ္စဥ္ခ႐ိုင္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာသစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္မွတ္ လုပ္ငန္းကို စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အထက္ မတၱရာ(၄၁)တြင္ သစ္မာပင္ ၆၀၀၊ အထက္ မတၱရာ (၄၂)တြင္ သစ္မာအပင္  ၁၂၀၀၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔ပန္သဲနီ(၁၈) သစ္မာအပင္ ၄၀၀ ႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔ပန္သဲနီ (၂၁) တြက္ သစ္မာအပင္ ၅၀၀ စုစုေပါင္း သစ္မာပင္၂၇၀၀ ကို ပင္ေထာင္႐ိုက္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ေျခာက္ေပအထက္ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၁၃၀၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၁၄၂၆၄၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္၁၉၅၉၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၈၂၀ ႏွင့္ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္ အပင္ ၉၅၀ စုစုေပါင္း ႏွစ္စဥ္ သစ္မာပင္ေထာင္ ၁၈၁၂၃ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.