<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဘက္စုံ၊ နယ္ပယ္စုံတြင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အလားအလာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဘက္စုံ၊ နယ္ပယ္စုံတြင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အလားအလာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢမွ ေမ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယေန႔သည္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိသည့္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္မဆို လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည့္ သတင္းမီဒီယာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွသည့္ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ရရွိသည့္ ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ကင္းမဲ့ပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ အသိအျမင္ ၾကြယ္၀စြာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ လက္ရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ အေရးပါလွသည့္က႑ကို အီးယူႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းသမားတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရသည့္ ေန႔ရက္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကိုသာမက ခက္ခဲလွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိး၌ပါ သတင္းရယူ ေပးပို႔ၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္စဥ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကို၀လံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း၍ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဘက္စံုနယ္ပယ္စုံ အေနအထားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ အလားအလာရွိေနပါေၾကာင္း၊ သတင္းသမားမ်ားအား ဥပေဒအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.