<

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးကုတ္၊ ခႏၲီး၊ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ လုပ္ကြက္ ၇၀၀ နီးပါး သက္တမ္းကုန္ဆုံး

လံုးခင္းေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးကုတ္၊ ခႏၲီး၊ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၇၀၀ နီး ပါးမွာ ယခုလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမတြင္ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမ၌ လုပ္ကြက္ ၂၄၉ ခု၊ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၁၄ ခု၊ မုိးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၂၇၃ ခု၊ ခႏၲီး ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၁၇ ခု၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၄၅ ခုတုိ႔မွာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမတြင္ သက္တမ္းကုန္သည့္ လုပ္ကြက္စုစုေပါင္း ၆၉၈ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လုပ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၂၃၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လုပ္ကြက္စုစုေပါင္း ၁၉၈ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၄ ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မုိးကုတ္ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၂၇၃ ခုမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၂၄၉ ခုမွာ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၇ ခုကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ (မုိးညႇင္း) ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၄၅ ခုမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လုပ္ကြက္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္မေပးဘဲ လစ္လပ္လုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားကာ အဆုိပါ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ Environmental Management Plan ေရးဆြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ ေရးဆြဲၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွယ္ယာမ်ား ခြဲေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၾကံေပး ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ နန္႔ယားဆိပ္ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၃၀၀ မွာ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ ခႏၲီးႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၃၄၃ ခုမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

May 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.