<

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း CTUM တြင္ ေဖာ္ျပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း CTUM (Confederation of Trade Unions Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေမ ၁ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လူမႈတရားမွ်တေရးတုိ႔အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ အလုပ္သမား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္က်ေရာက္သည့္ ၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ (ေမေဒး) ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ ေရွ႕ကညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယေန႔မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ဤအသီးအပြင္႔မ်ားကုိ ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအေျခအေနတြင္ ရပ္တန္႔ေန၍ မရေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ ယခုမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္သားေစ်းကြက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ကမၻာ့ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ရန္၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိရန္၊ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံတြင္ အလုပ္အကုိင္ပုံစံအသစ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အသစ္၊ နည္းပညာအသစ္ မ်ားစြာျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းအတြက္ အတည္တက်ရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အိမ္တြင္ေန၍ ထုတ္လုပ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ အလုပ္အကုိင္မွအစ ေန႔စား၊ ယာယီ၊ ပုတ္ျပတ္ အလုပ္အကုိင္အဆုံး အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကုိင္လာၾကေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္း အေရးဆုိခြင့္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အလုပ္တာ၀န္သိေသာ က်င့္၀တ္ကုိေလးစား လုိက္နာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေသြဖည္လာၾကသည့္ အျပင္ လူသားအလုပ္အစား စက္႐ုပ္မ်ားကုိ အစားထုိးသုံးစြဲလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ နည္းပညာကုိ အမီမလုိက္ႏုိင္ပါက စက္႐ုပ္မ်ား အစားထုိး သုံးစြဲလာမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ဘ၀ကုိပင္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနတြင္  အစုိးရ – အလုပ္ရွင္ – အလုပ္သမား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသးေသာ ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ မရွိေသးေသာ၊ ဥပေဒ စည္းၾကပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနေသးေသာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္ နည္းပညာကုိ အမီလုိက္ႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္ အလုပ္သမား အမ်ားစု ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ အလုပ္သမားမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ အာမခံခ်က္ရွိရန္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သမုိင္းေပး တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ ၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေမေဒးေန႔တြင္ အားသစ္ေလာင္း၍ ဤအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CTUM က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 

 

May 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.