<

မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္က လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိလာခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊမ္းျခံဳမႈမွာ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေန

ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္ တစ္တိုင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈမွာ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနျခင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေနေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဒီဇယ္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားအေပၚ မွီခိုရသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အသံဆူညံမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။ အသံဆူညံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္သံမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေပၚေရေအာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမီ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏုိင္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားလ်က္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံအစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားအထိ ဒီဂ်စ္တယ္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာႏွင့္ လက္လွမ္းမီစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ဒီဂ်စ္တယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုမွာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေရးယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအား ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

တည္ေဆာက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းခြင့္၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်း လက္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတို႔ကို ထိခိုက္ေလ်ာ့နည္း ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္လက္လွမ္းမီမႈကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေစေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၌ သံုးသပ္ထားသည္။

တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေရဒီယိုလိႈင္း ထုတ္လႊင့္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေရဒီယိုလိႈင္း ထုတ္လႊင့္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာက အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ တာ၀ါတိုင္မ်ားက က်န္းမာေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမ်ား မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ တာ၀ါတိုင္မ်ား၏ စြမ္းအင္စနစ္အတြက္ မီးစက္ေမာင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား၊ ဆူညံသံမ်ားမွာ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၾကံဳေတြ႕ရသူတို႔က ေျပာၾကားသည္။

 

April 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.