<

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ေမလဒုတိယပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ေမလဒုတိယအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၂) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူး တြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC-U)၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (JMC-S) ႏွင့္ေဒသအဆင့္ (JMC-L) ဟု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (JMC-S) ႐ံုးမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ေဒသအဆင့္ (JMC-L) ႐ံုးမ်ားကို လင္းေခးႏွင့္ ဖာပြန္ေဒသတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ေမ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“JMC Confrence ၈၊ ၉ လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕ထားတာရွိတယ္။ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေတြေရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ေတြေရာ အဲဒီဟာေတြ အကုန္လံုးပါ၀င္ၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းေ၀းေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာကိုမူ မေရြးခ်ယ္ရေသးေၾကာင္း၊ JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အမ်ားစုႀကိဳက္မည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕၌ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ JMC-S အစည္းအေ၀းမ်ားကိုလည္း က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သိရွိလိုက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရးႏွင့္ ပူးတြဲနယ္လွည့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း JMC-U သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္မူ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ JMC ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပစ္ခတ္္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ အရပ္သားျပည္သူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို JMC အဖြဲ႕မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာေသာျပည္သူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း JMC-U သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခခံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ JMC ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.