<

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား၀ယ္ယူရန္ CHDB တြင္ အိမ္ရာေခ်းေငြရယူထားသူမ်ား အရစ္က်ေပးဆပ္ျခင္းကို ပံုမွန္ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကး ၀ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္

ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ တိုက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ အိမ္ရာေခ်းေငြရ ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အရစ္က်ေပးဆပ္ျခင္းကို လစဥ္လဆန္း ငါးရက္အတြင္း ပံုမွန္ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ၀ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အိမ္ရာစီမံကိန္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာေခ်းေငြရယူထားသူမ်ားအား အရစ္က်ေပးအပ္ျခင္းကို လစဥ္လဆန္း ငါးရက္အတြင္း ပံုမွန္ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ပါက ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ႏွင့္ ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ေငြပမာဏေပၚတြင္ ေနာက္က်ေၾကး တစ္ရက္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ ဒဏ္ေၾကး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေငြပမာဏအေပၚတြင္  ေနာက္က်ေၾကးတစ္ရက္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ကနဦးေပးသြင္းေငြကို ယခင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္၍ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ အထိ စုေဆာင္းထားရွိေသာ Customers မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွေရာင္းခ်သည့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားေပးသည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရႊလင္ပန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၁၀၈ ခန္းႏွင့္  ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၁၅၈ ခန္း စုစုေပါင္း အခန္းေပါင္း ၂၆၆ ခန္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

 

 

April 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.