<

၁၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈေလ်ာ့က်

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

၁၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၇၁ ဒသမ ၄၃၈ သန္းရွိၿပီးယခင္ ႏွစ္ကာ လတူထက္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆၈၈ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၃ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၈၀၂ ဒသမ ၂၇၆ သန္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၆၉ ဒသမ ၁၆၂ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၆၉ သန္းေက်ာ္ ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ  ၂၃၂ ဒသမ ၄၈၂ သန္းရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူပို႔ကုန္တန္ဖုိးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၁၁၇ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၃၃၂၃ ဒသမ ၈၁၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၁၁၄ ဒသမ ၂၀၉ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၄၈၅၉ ဒသမ ၈၅၂ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၄၆၃ ဒသမ ၉၆၃ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၄၂၇ ဒသမ ၂၅၃ သန္းပုိ မုိခဲ့ၿပီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ မူယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၆၈၆ ဒသမ ၉၅၆ သန္းပိုမုိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံ ေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂၀၉ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၈၆၄၈ ဒသမ ၆၀၆ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၉၇၃ ဒသမ ၃၉၇ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ  ၅၂၁၂  ဒသမ  ၅၁၈ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္မွ စတင္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိၾကားကာလ ေျခာက္လ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ) အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏကုိ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

April 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.