<

ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိရာ FDI ေဒၚလာ ၆၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၁၂ ဒသမ ၁၈၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စတင္ျမႇဳပ္ႏွံ

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ (FDI) ေဒၚလာ ၆၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၁၂ ဒသမ ၁၈၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စတင္၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၄ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၈)အရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆိုပါအစည္းအေ၀းကာလတြင္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းသံုးခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃၀၇ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၅၇၆ ခုကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ / အတည္ျပဳလုပ္ငန္းသံုးခုမွာ စက္မႈက႑လုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၅ / ၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းသံုးခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃၀၇ သန္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ၄၄ ဒသမ ၂၁၉ သန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၈၀၀ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၆၆ ဒသမ ၀၁၉ သန္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွစ္ခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးခုကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၆ ဒသမ ၀၄၆ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၀၃၁၈၈ဒသမ ၈၆၃ သန္းခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ေလးခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းက႑တစ္ခု၊ စက္မႈက႑ေလးခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သံုးခု၊ အိမ္ယာအေဆာက္အအံု က႑တစ္ခုႏွင့္လွ်ပ္စစ္က႑တစ္ခုတို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာေျခာက္လကာလအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၄ ခု၊ ေဒၚလာ ၁၀၆ ဒသမ ၀၄၆ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၀၃၁၈၈ ဒသမ ၈၆၃ သန္း ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၇ ဒသမ၁၂၆သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၁၂၁၈၈ ဒသမ ၈၆၃ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

April 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.