<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွစ္ခု ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွစ္ခုကုိ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းကုိ ပုိမုိပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ လက္ခံရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနရျခင္းသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ စတင္ၿပီး လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တရား၀င္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ စုံစမ္းခဲ့ရာ အေၾကာင္းမွန္ကုိ သိရွိခဲ့သျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပန္လည္ လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ပုံစံတြင္ စနစ္တက် ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NVC ႏွင့္ပတ္သက္၍ NVC ကုိင္ေဆာင္လွ်င္ ရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွစ္ခုကုိလည္း ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လက္ခံေရး စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း NVC ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရး ၾကားစခန္းတြင္ ေခတၱေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ၾကားစခန္းတြင္ မုိးရြာပါက ေျမသားမ်ား ရႊံ႕ဗြက္ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ လမ္းမ်ားအား ေက်ာက္ခင္းလမ္းမ်ား၊ ေရထုတ္ျပြန္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ကိစၥ၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စက္သုံးဆီရရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကိစၥ၊ လက္ခံေရး ႏွင့္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကိစၥ၊ လယ္ေျမမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အပုိင္းမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းလင္းေပးရန္ကိစၥ၊ ေကြၽးေမြး စားေသာက္စရိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္ေပးမည့္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေပးရန္ကိစၥ၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအပုိင္း ျဖစ္ေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ အိမ္သာက်င္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

April 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.