<

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳခန္႔အပ္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ အမိန္႔အမွတ္ (၁၉/၂၀၁၈) ျဖင့္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၈၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦး၀င္းေမာ္ေဌးအား လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဦးျမင့္ေဆြအား လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔တြင္ ပါရွိသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ဦး၀င္းေမာ္ေဌးသည္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသက္(၅၅) ႏွစ္ခန္႔ အရြယ္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴး အၿငိမ္းစား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသက္ (၆၂) ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ကာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ႏွစ္ဦးကို တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမႈ လုပ္ဖို႔ကို လာမယ့္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦေဇာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ဧၿပီ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္က ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူလက ၎တုိ႔ေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္မွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္မွာ လူမႈေရးျပႆနာ တစ္ခုေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ဇန္န၀ါရီအတြင္း အသီးသီး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ၎တုိ႔ေနရာအား အစားထုိးခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မဟုတ္သည့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ပညာေရးဌာနတုိ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား ႏွစ္ဦးအား တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း၌ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္း၌ အဆုိပါႏွစ္ဦးအေပၚ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားမႈအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယခုခန္႔အပ္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဦးခင္ေမာင္ထြန္းတုိ႔အား ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဧၿပီ ၂ ရက္  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမည္စာရင္း ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ဦးျမင့္ေဆြအား ၀န္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဦးခင္ေမာင္ထြန္း အမည္စာရင္းအား အေၾကာင္းအက်ဳိး အတည္ျပဳရန္ လုိအပ္ေနေသးသျဖင့္ ဟုဆုိကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ဆုိင္းင့ံခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းေမာ္ေဌးကုိ အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲ တင္သြင္းကာ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

April 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.