<

အခြန္အယူခံအဖြဲ႕သို႔ တင္သြင္းသည့္ အမႈအေရအတြက္ မ်ားျပားေနသည့္အျပင္ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ျဖစ္ေစရန္ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အခြန္အယူခံအဖြဲ႕သို႔ တင္သြင္းသည့္ အမႈအေရအတြက္မ်ားေနသည့္အျပင္ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ ျဖစ္ေစရန္ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အခြန္အယူခံအဖြဲ႕သို႔ တင္သြင္းလာေသာ အမႈေပါင္း ၁၂၃ မႈရွိၿပီး အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၁၀၄ မႈ၊ အေကာက္ခြန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၁၉ မႈရွိေၾကာင္း၊ အမႈ ၁၂၃ မႈအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အေကာက္ခြန္အယူခံ ၄၃ မႈ၊ အေကာက္ခြန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၁၁ မႈအား ပလပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၅၇ မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ရွစ္မႈအား ေရြးယူဒဏ္ေငြစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ႏွစ္မႈအား အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ပလပ္ခဲ့ကာ  အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ႏွစ္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

အခြန္အယူခံအဖြဲ႕သို႔ တင္သြင္းလာသည့္ အေကာက္ခြန္အမႈႏွင့္ အခြန္အယူခံမႈမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာဥပေဒ ေက်ာေထာက္ခံမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အခြန္ထမ္းတိုင္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရာ၌ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္အခြန္ ထမ္းတိုင္းသည္ ဥပေဒအရေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခြန္အယူခံအဖြဲ႕အား ၁၉၅၄၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္အယူခံ အဖြဲ႕႐ံုးသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္းမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားစသည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တို႔က အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အခြန္အယူခံမႈအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းလာေသာ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္ လႊဲအပ္မႈမ်ားကို တည္ဆဲအခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၾကားနာဆံုးျဖတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.