<

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္း အားနည္းသည့္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ မိသားစုသုံးစြဲမႈတြင္ သုံးစြဲေလ့ရွိသျဖင့္ ေၾကြးတင္ရွိမႈ ပုိမိုျမင့္မားေန

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းေနသည့္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ မိသားစုသုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ သုံးစြဲေလ့ရွိသျဖင့္ ေၾကြးတင္ရွိမႈ ပုိမုိျမင့္မားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ လယ္ယာက႑ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းယူရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ အဓိက လုပ္ကုိင္ေနၾကေၾကာင္း၊ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မုိးရာသီတြင္လည္းေကာင္း၊ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ထုတ္ေခ်းေပးေသာ ေခ်းေငြသည္ ကာလအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတုိးႏႈန္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲတရပ္သည္ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေတာင္သူအမ်ားအျပားကုိ တေျပးညီ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ျပင္ဆင္ရသျဖင့္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ေသာ ပမာဏႏွင့္ တိက်ေသာအခ်ိန္တြင္ ေငြေခ်းမေပးႏုိင္သည့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အျခားစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သည္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းသည့္အတြက္ ရရွိလာေသာေခ်းေငြမ်ားကုိ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ အျခားမိသားစုသုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ လွည့္ေျပာင္းသုံးစြဲေလ့ရွိသျဖင့္ ေၾကြးတင္ရွိမႈ ပုိမုိျမင့္မားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ေတာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အမွန္တကယ္ စီးပြားျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးႏုိင္မည့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္အေျချပဳကုန္သည္ငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ကုန္ၾကမ္း တန္းဖုိးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ကုန္ထုတ္႐ုံမ်ားကုိ ေငြေခ်းေပးႏိုင္မည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အထူးပံ့ပုိးမည့္ ႏွစ္ဆင့္ခံ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ ကြင္းဆက္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေငြျဖည့္စည္းေရး စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသအတြင္း စတင္စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူအေျချပဳ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ့လြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သီးႏွံ အာမခံစနစ္တရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ မတည္ေငြကုိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

April 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.