<

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၀၁ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္စင္ကာပူသည္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူေအာင္)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၀၁ သန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္စင္ကာပူႏွစ္ႏိုင္ငံ ၀င္ေရာက္မႈသည္ ယင္းပမာဏစုစုေပါင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္ အထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၃၆ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။

ထို႔အျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၄ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိၿပီး ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၆၁ ဒသမ ၅၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စက္႐ုံ ၈၉ ႐ုံ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ထားကာ စက္႐ုံ ၃၉ ႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑သို႔ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၂၈ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑သို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၇ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အိမ္ရာလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းသံုးခု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံကလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုအထိ ရွိေနၿပီး ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၅ ခုေက်ာ္အထိ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စီးပြားေရးပံုစံႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (MJTD) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr.Tomoyasu Shimizu က ေျပာၾကားသည္။

“သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာတာကို ျမင္ရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စီးပြားေရးပံုစံနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု Mr.Tomoyasu Shimizu က ေျပာၾကားသည္။

April 19, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.