<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚ

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၉၂ ဒသမ ၄၇ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၉၃ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ကာ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္း တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ၁၃၅၇-၁၃၅၈ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ  ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ျပန္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ  ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.