<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၀ ေဒၚလာေက်ာ္ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း တစ္ပတ္အတြင္း စံခ်ိန္သံုးႀကိမ္ခ်ဳိးကာ က်ပ္ ၉၁၆၆၀၀ အထိေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ဆုိင္တြင္ ျပသထားသည့္ ေရႊထည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္နံနက္ပုိင္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၂၈၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၆၆၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၉၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၂၈၀၀ အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၄၂၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္  ၉၁၅၄၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၆၆၀၀ အထိ တစ္ပတ္အတြင္း စံခ်ိန္သံုးႀကိမ္ ခ်ဳိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္လဆန္းပုိင္းက ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၈၉၀၀၀၀ အထက္ျပန္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၁၂၀၀ (ေမ ၅ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ (ေမ  ၁၈ ရက္) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဇြန္လအတြင္း စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၇ ရက္က က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းစံခ်ိန္ကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၉၀၇၁၀၀ (ဇူလုိင္  ၂၉ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၈၈၉၃၀၀ (ဇူလုိင္ ၄ ရက္) ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၆ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၂၄၀ ေဒၚလာအထိ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ကာ ဇြန္ ၃၀ ရက္ တြင္ ၁၂၄၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လတြင္လည္း အတက္အက်မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၀၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ ၁၂၇၁ ေဒၚလာသုိ႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၄၊ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၅၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၆၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၇၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၈၉ ေဒၚလာအထိ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၂၈၁ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၁၂၆၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၂၈၈ ေဒၚလာအထိ ခုန္တက္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္းၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔ အထိ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းကြာဟခ်က္သည္ ေဒၚလာ ၅၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္း မွာ ၁၂၆၈ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၀၅ ေဒၚလာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၆၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ကြာဟခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.