<

တရားဥပေဒမဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ား မခံစားရေစေရး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

တရားဥပေဒမဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ား မခံစားရေစေရးအတြက္ ပိုမိုအရိွန္ျမႇင့္တင္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဧၿပီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားမွ တစ္စံုတစ္ခုကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရပါက အျခားအခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလလူ႔အခြင့္အေရးသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေပးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒတို႔တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးတို႔သည္ ကြၽဲကူးေရပါသလို ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရဲအခ်ဳပ္၊ တရား႐ံုးအခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္းႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အခ်ဳပ္သား အက်ဥ္းသားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမခံရေစေရးႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ား မခံစားရေစေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပိုမိုအရိွန္ျမႇင့္္တင္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရိွေစေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ အခ်က္မ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေနမႈ၊ ေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေကာ္မရွင္၏ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈ အေျခအေနမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ အပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမႏွင့္အတူ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္၊ ဦးညြန္႔ေဆြ၊ ဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ ဦးစိုးဘုန္းျမင့္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မွာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အပါအ၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲၾကပ္မတ္သြားရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.