<

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီးအဆုိ ၄၆ ခုကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆုိ ၄၆ ခုကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ အဆုိမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ အဆုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခုတင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိမွာ ၃၃ ခု ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္အဆုိ ၄၆ ခု၊ အတည္မျပဳခဲ့သည့္ အဆိုသံုးခု၊ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အဆုိ တစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံအ၀န္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအထိ ေမးခြန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း ၅၃၁၈ ခု ေျဖဆုိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.