<

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္၀ယ္ရွိ ဓာတ္ဆီဂါလန္သံုးသန္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆို

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္၀ယ္ရွိ စက္သုံးဆီမ်ားထဲမွ ဓာတ္ဆီဂါလန္သံုးသန္းကို ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္သုံးဆီအား ႏိုင္ငံအတြင္းထြက္ရွိေသာ ေရနံမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ေနမႈ လုံေလာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္း သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနအရ စက္သုံးဆီသုံးစြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ တင္သြင္းမႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္တင္သြင္းေနရေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စက္သုံးဆီမ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ သုံးစြဲႏိုင္ေရး အထူးအေရးႀကီးၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနမႈေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး အေထြေထြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္သုံးဆီမ်ားကို ၀ယ္ယူ၊ သိုေလွာင္၊ သယ္ယူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ (Supply Chain) တစ္ခုလုံးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္း၊ ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ စက္သုံးဆီ သိုေလွာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားကိုလည္း ေရရွည္တြင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံခ်က္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ဆိုသည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.