<

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၇ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ADB သံုးသပ္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္း က႑ရပ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိလာသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၇ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း Asian Development Outlook 2018 အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးတက္လာပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဒီပီက လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Myanmar Resident Mission မွ Yumiko Tamura က ေျပာၾကားသည္။

ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၉ ခု၌ ေဒၚလာ ၁၇၇၁ ဒသမ ၃၈၅ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃၀ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၄၀ မွ ေဒၚလာ ၁၀၀၅ ဒသမ ၂၅၉ သန္း အထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၇ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.