<

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီသုံးပါတီအား ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ဆုိင္းဘုတ္တင္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီသုံးပါတီအား ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (Karen National Democratic Party) ၏ ဗဟုိေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ဆုိင္းဘုတ္ တင္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲကုိ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးစုိက္ရာ ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္တြင္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီ၀င္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံးဆုိင္းဘုတ္အား ပါတီဥကၠ႒မန္းေအာင္ျပည္စိုးက စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ကရင္တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလုိက္သည့္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းရာတြင္ အထက္ပါသုံးပါတီအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ပါ၀င္လုိသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွာ ပါတီဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ရပ္ တည္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါေလးပါတီမွ တစ္ပါတီလွ်င္ ရွစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အသစ္တည္ေထာင္လုိက္သည့္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထဲမွ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၁၅  ဦးကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲ စနစ္ျဖင့္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၅ ဦးထဲမွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ (၂)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔ကုိလည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒အား မန္းေအာင္ျပည္စုိး (ယခင္ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒) အားေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္က်ၿပီးေနာက္ ပါတီ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီ၀င္အင္အားကေတာ့ စုေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ အခ်ိန္ရေသးတယ္။ လူ ၁၀၀၀ ကုိ။ ျမ၀တီကေတာ့ လူႏွစ္ရာေလာက္ရၿပီ။ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ သႀကၤန္ၿပီးတာနဲ႔ ဆက္လုပ္ၾကမယ္ေလ။ ပါတီ၀င္အင္အားစုရင္းနဲ႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေပါ့ဗ်ာ” ဟု ပါတီဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏  အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အား အာမခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုအားတည္ေဆာက္ရန္၊ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ မည္သည့္ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ရပ္ရပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိမခံယူဘဲ လြတ္လပ္သည့္ ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ျခင္းတူညီသည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ဘက္မလုိက္၀ါဒ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ က်င့္သုံးရန္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေျခာက္ပါတီရွိသည့္အနက္ ေလးပါတီသည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကအေျခစုိက္လႈပ္ရွားကာ က်န္ႏွစ္ပါတီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္၍ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ကရင္ပါတီမ်ားခုႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းရန္မေျပလည္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အေျခစုိက္ေလးပါတီသာ အဓိကပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီတုိ႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္မူ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီတစ္ပါတီသာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာတြင္ အႏုိင္ရရွိထားသည္။

April 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.