<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ျမန္မာလုပ္သား တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ အလုပ္အကုိင္ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားအခ်ဳ႕ိကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိသူဦးေရ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏုိင္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၂၂ ခုမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားဦးေရ ၉၃၁၉၇ ဦး၊ ျပည္ပလုပ္သားဦးေရ ၂၅၀၈ ဦးအထိ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ျပည္တြင္းလုပ္သားဦးေရ ၂၁၅၈၃ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလုပ္သားဦးေရ ၄၆၇ ဦးကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာသူ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရ၏ ၄၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

World Bank ႏွင့္ Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) တို႔ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈႏႈန္းထားမွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခဲ့ေသာ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

JobNet.com.mm  ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ရရွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ JobNet.com.mm ၏ Website တြင္ အလုပ္အကုိင္ လာေရာက္ရွာေဖြၾကသူမ်ား၏ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းသုိ႔သာ အဓိက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JobNet.com.mm ၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔တြင္ ၇၀ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၈ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၇ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လုပ္သားအင္အား မ်ားျပားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.