<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဦးစားေပး က႑မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထား ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၁၃၉ ခုတြင္ ေဒၚ လာ ၁၇၇၁ ဒသမ ၃၈၅ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏  ၃၀ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ က႑မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအမ်ားဆံုးက႑မွာ အိမ္ယာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ ေဒၚလာ ၁၂၆၁ ဒသမ ၉၇၇ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၂ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

တတိယအမ်ားဆံုးက႑မွာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၄၀ မွ ေဒၚလာ ၁၀၀၅ ဒသမ ၂၅၉ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၇ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၉၀၁ ဒသမ ၆၃၉ သန္းရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၅ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ လုပ္ငန္းငါးခုမွ ေဒၚလာ ၄၀၅ ဒသမ ၇၇၄ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၇ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းငါးခုမွ ေဒၚလာ ၁၇၆ ဒသမ ၇၆၇ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ အထိ ပိုမို၀င္ေရာက္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.