<

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဥပေဒကို ဆက္လက္ေရးဆြဲေန

ရိပ္သာတစ္ခုတြင္ ခိုလႈံလ်က္ရိွသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဥပေဒကို ဆက္လက္ေရးဆြဲေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၈၁ ခုရွိၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စံျပေဂဟာကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး ရြယ္အို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူဦးေရ ပံုသဏၭာန္အရ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခ်က္ အသြင္ျဖင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ Care Giver မ်ားအား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိတြင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရမွာ ၂၈၉၇၅၆၃ ဦးရွိၿပီး ယင္းအုပ္စုသည္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအရြယ္ လူငယ္မ်ားမွာ ၁၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အရြယ္ လူဦးေရမွာ ၃၂  သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးဦးေရမွာ သံုးသန္းနီးပါးခန္႔ ရွိေနၿပီး လာမည့္၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို တိုးပြားမႈႏႈန္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးမွီခိုသူအခ်ဳိး က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိ မွီခိုသူအခ်ဳိးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ညႊန္းကိန္းမွာ တိုးတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ညႊန္းကိန္း (သက္ႀကီးရြယ္အို လူဦးေရႏွင့္ ကေလးဦးေရအခ်ဳိး) သည္ ၁၉၇၃ ခု ႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္၂၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုညႊန္းကိန္း တိုးျမင့္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီး ျမင့္သည့္ ဘုိးဘြားဦးေရ ၅ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ ရွိလာၿပီး ယင္းအနက္မွ ဘိုးဘြားဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္မွာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားစြာ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊  အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ သက္ ႀကီးဦးေရမွာ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၂ -၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိသားစု လူေနမႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္၍ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းခန္႔ရွိၿပီး အသက္ ၈၀ မွ ၉၀ ၀န္းက်င္ သက္ႀကီးရြယ္အိုလည္း မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ လူ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး လာမည့္၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းမွာ အသက္  ၆၀ ႏွင့္အထက္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.