<

ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမွထုတ္ယူကာ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းက ႏိုင္ငံအတြက္အႏၱရာယ္ရွိဟုဆို

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမွထုတ္ယူကာ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းက ႏိုင္င့ံအတြက္အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ‘မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာသံုးသပ္ျခင္း’ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္တာကေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္” ဟု အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာေအာင္မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္လဲဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ျပန္လည္သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေလးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေလးမ်ဳိးမွာ အရင္းအႏွီးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါအေျခခံအခ်က္ေလးခ်က္အနက္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးကို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ထုတ္ကုန္ေတြျမႇင့္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာမက ျပည္တြင္းကသူေတြရဲ႕ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

April 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.