<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေပါ့ေနာ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ကေနစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က်ရင္ေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး၀င္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ မစတင္ေသးသည့္ ၾကားကာလေျခာက္လျဖစ္ၿပီး ယင္းၾကားကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာ အမ်ားဆံုး၀င္တာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက နံပါတ္တစ္ေပါ့ေနာ္။ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ Real Estate ေပါ့ေနာ္။ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု ေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အ၀င္မ်ားပါတယ္။ နံပါတ္သံုးက႑၀င္တာကေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က႑ေတြမွာ ၀င္တာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီအတုိင္းပဲ ဆက္၀င္ေနမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီက႑သံုးခုက အဓိက၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး၀င္လာမယ္မွန္းပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္အထိ ပိုမို၀င္ေရာက္ထားသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.